Kategorie

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti AQUA product s.r.o., se sídlem Modřická 720/56b, 664 48 Moravany, IČ: 29297915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl C, vložka 72192 (dále jen "obchodní podmínky").

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností AQUA product s.r.o., se sídlem Modřická 720/56b, 664 48 Moravany, IČ: 29297915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl C, vložka 72192 (dále jen "prodávající") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese http://www.filtry-filtrace.cz/ (dále jen "obchod").

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před ujednáním obchodních podmínek přednost. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek je v textové podobě umožňující uchování a opakované zobrazení dostupné na webových stránkách obchodu.

1.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se smlouva a vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní se řídí českým právem.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu prodávajícího obsahuje nabídku zboží včetně popisu jeho hlavních vlastností a informaci o ceně zboží, případně také další relevantní informace, zejména o dostupnosti konkrétního zboží. Cena zboží je uvedena včetně DPH a souvisejících poplatků a je platná po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní obchodu.

2.2. Objednávka zboží učiněná kupujícím je akceptací nabídky prodávajícího a je závazná. Kupní smlouva je uzavřena doručením objednávky odeslané kupujícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodávajícímu, s výhradou vyčerpání zásob prodávajícího či jeho dodavatele nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. V případě vyčerpání zásob zboží nebo jiné překážky bránící prodávajícímu zboží dodat informuje prodávající o této skutečnosti kupujícího bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky a kupní smlouva tímto bez dalšího zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2.3. V případě zboží označeného dostupností "na dotaz" informuje prodávající kupujícího o předpokládaném dodání objednaného zboží. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až doručením potvrzení kupujícího, že souhlasí s navrženými dodacími podmínkami.

2.4. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (druh a množství), o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit (opravit) údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Potvrzení obsahuje objednávku (kupní smlouvu) v textové podobě umožňující uchování a opakované zobrazení.

2.5. V případě, že objednávka obsahuje údaje, které jsou v rozporu s údaji uvedenými v nabídce zboží nebo v těchto obchodních podmínkách (např. dodací podmínky), platí tyto údaje za nenapsané a nepřihlíží se k nim, pokud je prodávající výslovně neodsouhlasí.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li kupující na žádost prodávajícího objednávku, prodávající není povinen ze smlouvy plnit a kupní smlouva bez dalšího zaniká.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na webové stránce obchodu, zejména v hotovosti v provozovně prodávajícího, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, či bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

3.3. V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním zboží, a to do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o zálohu, a to až do výše 100 %. Pokud kupující zálohu ve stanovené výši a lhůtě neposkytne, není prodávající povinen plnit a kupní smlouva bez dalšího zaniká.

3.5. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního plnění ze strany kupujícího je kupující povinen hradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu, zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Ustanovení článků 4.2. až 4.4. obchodních podmínek platí pouze pro smluvní vztah s kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů.

4.2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@aquaproduct.cz.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Uvede-li kupující v odstoupení číslo svého bankovního účtu, má se za to, že souhlasí s tím, aby mu prodávající vrátil plnění na uvedený bankovní účet. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Objednané zboží dodá prodávající kupujícímu v provozovně prodávajícího nebo, v případě, že zboží má být odesláno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, prostřednictvím zvoleného dopravce. O odeslání zboží nebo možnosti vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou a/nebo telefonicky.

5.2. Údaje o dostupnosti zboží uvedené v nabídce obchodu jsou pouze orientační a nejsou pro prodávajícího závazné. Zboží označené v nabídce obchodu "skladem" je obvykle předáno zvolenému přepravci, popř. připraveno k osobnímu odběru na provozovně do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, nebo od uhrazení kupní ceny či zálohy v případě platby předem. O předpokládaném termínu dodání zboží označeného v nabídce obchodu "na dotaz" informuje prodávající kupujícího na adresu elektronické pošty a/nebo telefonicky.

5.3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu a vztahují se pouze na případy, kdy je zboží doručováno na území České republiky, příp. Slovenské republiky. Dodání zboží na území jiných států je podmíněno individuální dohodou. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a pokud je kupujícím spotřebitel, rovněž § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Ustanovení čl. 6.2. až 6.7. obchodních podmínek platí pouze pro smluvní vztah s kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost (§ 2113 až 2117).

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 

7. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA KUPUJÍCÍ - PODNIKATELE

7.1. Je-li kupujícím podnikatel a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti, řídí se kupní smlouva rovněž ustanoveními tohoto článku obchodních podmínek.

7.2. Je-li mezi stranami písemně dohodnuto, že kupní cena může být kupujícím uhrazena až po převzetí zboží, je kupující povinen uhradit cenu zboží na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejího odeslání na adresu kupujícího.

7.3. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Za podstatné porušení povinnosti ze strany kupujícího se považuje zejména prodlení s úhradou faktury delší než 21 dnů.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit poskytnutá plnění do 14 dnů od účinnosti odstoupení, prodávající však není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu dříve, než obdrží od kupujícího vrácené zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a jakékoliv další splatné i nesplatné nároky, které má vůči kupujícímu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, než jej od kupujícího přijal.

7.5. Kupující je povinen zboží prohlédnout a zjevné vady vytknout prodávajícímu nejpozději do nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského zákoníku; tuto volbu má však kupující jen pokud ji provede ve svém oznámení vad nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Nezvolí-li kupující své právo včas (tj. v uvedené lhůtě), má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. V případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, má kupující práva uvedená v § 2107 odst. 1 občanského zákoníku. Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době 12 měsíců. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.3. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou objednávce.

8.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@aquaproduct.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ").

9.2. Osobní údaje poskytnuté kupujícím budou prodávajícím zpracovány v souladu s § 5 odst. 2 ZOOÚ pro účely plnění smlouvy, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh kupujícího. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

9.3. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 ZOOÚ.

9.4. Souhlasí-li kupující se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, vyjádří tento souhlas v objednávce zaškrtnutím pole: Stvrzuji, že jsem se obeznámen s obchodními podmínkami nákupu.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Modřická 720/56b, 664 48 Moravany, adresa elektronické pošty obchod@aquaproduct.cz, telefon +420602737339.

 

 

PŘÍLOHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy).
Formulář ke stažení ve formátu PDF.
Formulář ke stažení ve formátu DOC.